Instalace a údržba závlah

Postup při návrhu závlahového systému

Správně vypracovaný návrh je základem pro správnou funkčnost zavlažovacích systémů a pro spokojenost majitele. Je potřeba správně určit potřebu vody pro jednotlivé části zavlažované plochy a od toho odvíjet nároky na vodní zdroj, určit typ, počet a rozmístění postřikovačů, rozdělit pozemek na jednotlivé sekce, aby se zajistila optimální závlaha, vybrat správnou velikost potrubí a všechno ostatní příslušenství.

Vlastní návrh předchází získání co nejpodrobnějších informací o zavlažovaném pozemku a požadavcích majitele. Jedná se o vlastní údaje o pozemku (rozloha jednotlivých zavlažovaných ploch, orientace ke světovým stranám, svažitost, propustnost půdy, ...), přesný osazovací plán (umístění a specifikace veškerých rostlin a ploch trávníku, drobné pevné zahradní stavby a prvky, ...) a vodní zdroj (vydatnost a čistota, tlak a průtok, stávající čerpadla a jejich umístění, možnosti napojení na vodní zdroj, ...). Nedílnou součástí jsou i vlastní požadavky na závlahový systém (nároky na závlahu, vydatnost, četnost, ...).

Prvním krokem návrhu je vypracování plánu pozemku a rozčlenění do jednotlivých ploch se stejnými nároky na závlahu. Dalším krokem je výběr typů postřikovačů a mikrozávlahy a jejich rozmístění tak, aby docházelo k optimálnímu zavlažení celé plochy. Počet a typ použitých postřikovačů závisí na několika aspektech. Je to např. velikost, tvar, členitost a sklon pozemku, poloměr dostřiku jednotlivých postřikovačů, využití zavlažovaného trávníku a počet sečí, průtok a tlak vody v potrubí. Rozmístění postřikovačů pak bývá čtvercové (na pravidelných plochách), trojúhelníkové (na nepravidelných plochách) či liniové (v úzkých prostorech).

Postřikovače se pak rozdělí do jednotlivých sekcí. Rozdělením na jednotlivé sekce se docílí lepší rozložení závlahy s ohledem na potřeby v daném místě. Je tak dodáváno přesně tolik vody, kolik je potřeba a nedochází ke zbytečnému plýtvání. Dělení na sekce je nutné přizpůsobit vydatnosti vodního zdroje, čerpadlu a průměru přívodního potrubí.

Následuje umístění provozních zařízení, ovládací jednotky a senzorů, optimalizace tras vedení rozvodů a dimenzování potrubí.

Montáž a realizace

Před vlastní realizací závlahy je třeba zkontrolovat, zda skutečný stav pozemku odpovídá zadání a plánům závlahy. U nově zakládaných zahrad totiž může dojít k úpravám výsadeb či umístění zahradních prvků a staveb během vlastní realizace, čímž dojde k odlišnostem oproti původnímu plánu. U stávajících zahrad jsou výsadby a prvky jasně dané, proto je možné rovnou vytyčovat. Na uvažované ploše se vytyčí hlavní prvky závlahy, jako jsou postřikovače, trasy vedení potrubí a kabelů či manipulační šachty.

Poté přichází na řadu výkopové zemní práce. Těm v případě stávající zahrady předchází odstranění (sloupnutí) travního drnu v místě zamýšleného výkopu. Pak již následuje samotné hloubení výkopů pro uložení potrubního a kabelového vedení, a to ručně či mechanicky v závislosti na rozsahu zemních prací a přístupnosti pozemku.

Do připravených výkopů se pokládá potrubí do zámrzné hloubky tak, aby nedocházelo k jeho poškození při používání různých zahradních stojů, např. vertikutátorů. V zahradách rodinných domů je to 15-20 cm, na veřejných prostranstvích až 30 cm. Potrubí je ve výkopu obsypáno jemnou zeminou, příp. pískem. Současně je instalován elektrický rozvod.

Na vytyčená místa se umísťují šachtice pro elektromagnetické ventily. Následuje montáž postřikovačů a mikrozávlahy.
Následně se namontuje tzv. hlavní sestava, což je článek umožňující bezpečné napojení na vodní zdroj, filtrační stanice a čerpací stanice.
Nakonec se nainstaluje a naprogramuje ovládací jednotka a připojí jednotlivá čidla.

Před vlastním uvedením závlahového systému do provozu se provádí proplach celého systému (často se však potrubí proplachuje i během montáže) a tlaková zkouška. Poté následuje ruční spouštění ventilů, nastavení postřikovačů a osazení trysek. Nakonec se prověří funkčnost čidel a proběhne zkušební spuštění systému.

Údržba a provoz systému

Pro dosažení dlouhodobé funkčnosti závlahy bez poruch je třeba pravidelná kontrola a údržba celého systému. Mezi hlavní činnosti se řadí průběžná kontrola trysek, čidel a ovládací jednotky, čištění filtrů, úpravy závlahového systému dle změn na zavlažované ploše, zazimování systému a jeho opětovné jarní spouštění.

Zazimování

V průběhu sezóny je celý závlahový systém trvale naplněn vodou. Nedochází zde proto k výraznému kolísání tlaků vlivem napouštění a vypouštění vody, což mimo jiné umožňuje okamžitý začátek zavlažování po spuštění závlahy. Aby nedošlo k poškození systému je proto třeba po skončení sezóny celý systém odvodnit. Jelikož nelze vodu vždy vypustit samospádem, bývá součástí závlahových systémů zahrad rodinných domů přípojka na kompresor. Profouknutím celého systému stlačeným vzduchem dojde k efektivnímu odstranění vody z celého systému včetně postřikovačů. Poté se zazimuje ovládací jednotka, čidla a čerpací stanice, a zkontroluje čistota filtrů, které by se na jaře špatně čistily.

Jarní spouštění

Prvnímu jarnímu spouštění je třeba věnovat větší pozornost, čímž se předejde případným nepříjemnostem, které by mohly vzniknout při spuštění bez kontroly. V zimních měsících totiž případné usazeniny na stěnách potrubního systému či v čerpadle vyschnou a popraskají, a jejich uvolnění při opětovném napuštění systému vodou může způsobit nesprávnou funkci součástí závlahového systému. Proto se před prvním jarním spouštění provádí proplach potrubí a postřikovačů. Prodlouží se tím jejich životnost a podpoří bezporuchový provoz.

Frézování drážek pro závlahu

Frézování drážek pro závlahu

Napojení postřikovače

Napojení postřikovače

Postřikovače

Postřikovače

Šachta s ventily

Šachta s ventily

Hotová závlaha

Hotová závlaha

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tyto informace jsou sdíleny se společností Google. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.